Historia

Lyhyt katsaus THHL:n historiaan

11.11.1944 perustettiin Helsingissä työnvälitysvirkailijoiden yhdistys"järjestetyn yhteistoiminnan aikaansaamiseksi"työnvälitystä hoitaville. Tällä päätöksellä alkoi työvoimahallinnon henkilöstön ammatillinen toiminta ja sen vähittäinen ryhmittyminen osaksi virkamiesten järjestäytynyttä edunvalvontaa.

66-vuotta täyttänyt, hallinnonalan suurin etu-ja palvelujärjestö, Työ-ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL on sitkeällä toiminnalla tuottanut monia saavutuksia. Näistä on tullut pysyviä etuisuuksia tämän päivän jäsenille.

Alkuaikojen edunvalvontatoimintaan vaikutti mm. virkamiesten turvattu asema. Virkamiehet miellettiin vaikutusvaltaisten johtavien virkamiesten kautta osaksi ns. virkavaltaa. Katsottiin, että isäntä hoitaa virkamiestensä edut.

Edunvalvontatoiminta muuttui selkeästi 1970-luvun alussa, jolloin saimme sopimusoikeudet omiin työ- ja virkaehtoihin. Virkamiesliiton työtaistelun myötä kävimme ammattijärjestötoiminnan korkeakoulun 1986. Viimeiset 30 vuotta olemme edelleen taistelleet virkamiesten palkkojen ja muiden etujen puolesta.

Koko 60-vuotisen historian ajan on nähtävissä pari ikuisuusasiaa. Huolimatta yhteiskunnallisesta tärkeydestä ei työvoima-ja työhallinto näytä koskaan olleen erityisen "tärkeä" hallinnonala. Tämä on nähtävissä työn arvostuksessa ja alan erityisen matalassa palkkatasossa.

Toinen ikuisuusasia on hallinnonalan negativvinen julkisuusarvo. Ketään eivät kiinnosta työvoimapolitiikan myönteiset saavutukset vaan aina työttömyysaihe on suurempi uutinen.

Työvoima-ja työhallinnon henkilöstö on ollut mukana ammattiyhdistystoiminnassa koko sodanjälkeisen ajan. Monessa mielessä tällä historialla on yhteneviä piirteitä ammatilliseen liikkeeseen yleensä. Samalla hallinnon erityisyys on kaikkina aikoina värittänyt edunvalvonnan kuvaa. Hankalassa toimintaympäristössä virkailijat näyttävät saavuttaneen monia "pysyviä" etuja.

Lainauksia kirjasta 60 vuotta TYÖTÄ JA VOIMAA, Työvoima-ja työhallinnon henkilöstön edunvalvonnan historia, Kari Hongisto, 2004.

Kolmekymmentä vuotta edunvalvontaa Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Työvoimavirkailijat on perustettu syksyllä 1979, ja edelleenkin joitain perustajajäseniä on toiminnassa vielä aktiivisesti mukana.  Muutamat kokeneet toimijat keskeisissä tehtävissä mm. luottamus-miehinä ja hallituksessa ovatkin turvanneet yhdistyksen aktiivisen toiminnan keskeytyksettä. Sopivasti myös uusia kasvoja on saatu toimintaan mukaan luopuneiden tilalle turvamaan jatkuvuutta. Toimintaan on pyritty saamaan toimijoita tasapuolisesti ympäri Pohjois-Karjalaa sekä erilaisista työtehtävistä, jotta mahdollisimman monenlaisia näkemyksiä tulisi otetuksi huomioon toiminnassa ja edunvalvonnassa. Alueella on kaksi luottamusmiestä. Tällä hetkellä luottamusmiehinä toimivat Eero Lonkainen sekä Esko Moilanen ja heidän varanaan Tarja Silvennoinen.

Jäsenistö ja toiminnan haasteet

Tällä hetkellä työssä olevia jäseniä on 134. Jäsenmäärä on hieman laskenut viimeisten vuosien aikana ensisijaisesti eläkkeelle jäämisten vuoksi.  Jäsenistä valtaosa työskentelee te-toimistoissa, mutta heitä on myös työvoiman palvelukeskuksessa, ELY:ssä ja noin vuoden toimineessa talouspalveluyksikössä, joka hoitaa koko alueen taloushallinto- ja tilitysasiat. Alueella on kolme toimistoa, joilla kaikilla useita toimipisteitä. Toimistoverkkouudistuksen vuoksi jonkin verran työtehtäviä on keskitetty ns. hallinto-toimistoihin, joissa erikoistumisten myötä tarvitaan syvää osaamista/asiantuntijuutta ja toisaalta pienemmissä toimipaikoissa työtehtäviä hoidetaan edelleen hyvin laajasti ja päätöksentekovaltaa ja vastuuta on edelleen paljon. Toimistoverkkouudistus, työtehtävien runsas kirjo ja toisaalta työtehtävien sisältöjen muuttuminen ovatkin tuoneet haasteita paikalliselle edunvalvonnalle ja varsinkin arviointi-ryhmässä toimiville. Palkkausjärjestelmän ei ole koettu aina reagoivan oikeudenmukaisesti työtehtävien muuttumisiin.

YT-toiminta on pääsääntöisesti alueella ollut aktiivista ja THHL on yleensä hoitanut alueellisen YT-ryhmän puheenjohtajuutta. Suuria ristiriitoja työnantajan kanssa ei ole ollut ja monenlaiset mielipiteet ja kannanotot ovat mahtuneet saman pöydän ympärille. Parin viime vuoden aikana tapahtuneet suuret muutokset TE-keskuksessa/ ELYssä ovat hieman vähentäneet toimintaa ainakin tilapäisesti, mutta arviomme mukaan kysymys on ollut toimijoiden tai osaamisen puutteista, ei yhteistyöhaluttomuudesta. Toiminnan vakiintuessa yhteistyökin taas toivottavasti vakiintuu. Tuottavuusohjelma on sekä henkilöstön että työnantajan yhteinen huoli, josta keskustellaan useissa yhteyksissä.

Leipää ja sirkushuveja

Yhdistyksessämme olemme pyrkineet vaalimaan yhteisöllisyyttä ja järjestämään toimintaa, joka tavoittaisi mahdollisimman laajasti jäsenistön ja myös ns. rivijäsenet saisivat edunvalvontatietoutta helposti ymmärrettävässä muodossa. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä jäsenistölle kerrotaan ajankohtaisista asioista ja onneksemme olemme saaneet useimpiin kokouksiin liiton edustajan paikalle. Vuosikokousten yhteyteen pyrimme järjestämään myös jotain oheistoimintaa, esim. teatteri-esityksen ja iltapalan. Yhdistys on tukenut myös muita jäsenistön itse järjestämiä virkistystapahtumia 20 e/jäsen/vuosi, tapahtumia on ollut konserteista jääkiekko-otteluihin. Vuosittaiseksi perinteeksi on muodostunut yhteinen Tallinnan risteily Kaakkois-Suomen piiriyhdistyksen kanssa … ja siellä kaikilla on niin mukavaa, oi jospa saisit olla mukana - ainakaan siellä ei ole hiljaista.

                                                 

Sirkka Mielonen, puheenjohtaja 2006-2013

 

Sauli Hiltuselle myönnettiin kultainen ansiomerkki aktiivisesta ammattiyhdistystoiminnasta Aulangolla THHL:n 70 vuotisjuhlissa marraskuussa 2014.
THHL vietti 70 juhlavuottaan marraskuussa 2014 Aulangolla puheenjohtaja Eija Tuutin johdolla.
Pääluottamusmies Ritva Weckström 15.10.2011